Oferta

Nasza oferta, poparta bogatym doświadczeniem, obejmuje w szczególności:

 • obsługę prawną dużych procesów budowlano – inwestycyjnych w tym inwestycji w branży energetycznej, chemicznej oraz inwestycji liniowych a także projektów deweloperskich zawierającą między innymi:
  • sporządzanie i opiniowanie projektów umów o generalną realizację inwestycji (jak np. EPC – engineering, procurement, construction) oraz o roboty budowlane;
  • prawna koordynacja zawierania umów z podwykonawcami i poddostawcami w ramach realizacji inwestycji;
  • sporządzanie i opiniowanie projektów umów konsorcjalnych, o poufności i wyłącznej współpracy;
  • wsparcie prawne podczas negocjacji umów w powyższym zakresie;
  • doradztwo przy projektach realizowanych w ramach zamówień publicznych na poszczególnych etapach procedury;
  • opiniowanie zagadnień prawa budowlanego;
  • prowadzenie sporów przed sądami powszechnymi oraz arbitrażowymi;
 • doradztwo i obsługę prawną w zakresie prawa zamówień publicznych obejmującą:
  • doradztwo wykonawcom na poszczególnych etapach procedury, konsultacje przy sporządzaniu wniosków o udział w postępowaniu oraz ofert;
  • doradztwo zamawiającym w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne oraz przeprowadzanie audytów prawidłowego stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych;
  • sporządzanie odwołań i skarg oraz reprezentacja Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądem powszechnym;
 • prowadzenie postępowań sądowych w sprawach gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji polegających na utrudnianiu innym podmiotom dostępu do rynku („ opłaty półkowe ”) oraz sporów w zakresie prawa własności przemysłowej,
 • rewindykację majątku przejętego na podstawie „Dekretu o reformie rolnej” i „Dekretu warszawskiego”,
 • obsługę właścicieli nieruchomości biurowych w zakresie zawierania i rozliczania umów najmu.
 • pomoc prawną przy tworzeniu i rozwijaniu sieci franczyzowych
 • obsługę prawną przedsiębiorstw telekomunikacyjnych w zakresie relacji zarówno z organami administracji publicznej jak i abonentami

A ponad to:

 • bieżące doradztwo i konsultacje prawne w zakresie m.in. prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa spółek, prawa pracy,, w tym sporządzanie opinii i informacji prawnych,
 • przygotowywanie, opracowywanie lub opiniowanie projektów umów, porozumień, aneksów, pełnomocnictw i upoważnień;
 • przygotowywanie, opracowywanie lub opiniowanie projektów dokumentów formalno – prawnych związanych ze sprawami korporacyjnymi oraz w sprawach rejestrowych;
 • reprezentowanie w sprawach sądowych oraz postępowaniach administracyjnych, rozjemczych i arbitrażowych przed urzędami, arbitrażem i sądami krajowymi;
 • przygotowywanie i składanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego, przygotowywanie i składanie dokumentów w sądach i urzędach;
 • doradztwo dotyczące indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy, konsultacje przy tworzeniu układów zbiorowych, regulaminów
 • uczestniczenie w negocjacjach, mediacjach i innych formach pozasądowego rozwiązywania sporów (ADR) ;
 • asystowanie przy czynnościach notarialnych i administracyjnych;
 • wykonywanie innych czynności z zakresu pomocy prawnej.
Kontakt
zobacz więcej